Naar overzicht

Vragen bij preek morgendienst 12 augustus 2018

Liturgie

Zingen Psalm 98:4

Wet

Zingen Psalm 119:30

Lezen Mattheüs 25:1-13

Zingen Psalm 96: 6, 7, 8 en 9

Zingen Psalm 25:2

Zingen Psalm 45:7

Zingen Psalm 130:3 en 4

Thema: de tweede komst van Christus

4 aandachtspunten:

1. De zichtbare kerk bestaat uit bekeerden en onbekeerden.

2. De zichtbare kerk loopt altijd gevaar om het leerstuk van de wederkomst te veronachtzamen.

3. De wederkomst zal een plotselinge gebeurtenis zijn.

4. De tweede komst van Christus zal een geweldige verandering zijn voor álle kerkmensen (zowel bekeerde als onbekeerde!)

Na deze 4 punten volgt een toepassing.

Vragen bij de preek

U/jij kunt deze van tevoren al proberen in te vullen of anders na de preek. Dit kan dienen ook met elkaar om de preek na te bespreken.

Vragen voor kinderen

 1. Wie wordt met de bruidegom bedoeld in de gelijkenis?
 2. Wat wordt bedoeld met het moment waarop de bruidegom komt?
 3. Wie zijn de wijze en de dwaze meisjes?
 4. Wat zou bedoeld worden met de olie?
 5. Wat betekent het dat de wijze meisjes naar binnen mogen om de bruiloft te vieren?
 6. Wat betekent het dat de dwaze meisjes niet naar binnen mogen?
 7. Denk je er weleens aan dat de Heere Jezus terug zal komen op de wolken?
 8. Weet je of je een nieuw hartje hebt dat de Heere Jezus liefheeft?

Vragen voor jongeren

 1. Hoe werd een bruiloft in het oude Israël gevierd?
 2. Hoe vaak denk je aan de wederkomst?
 3. Ben je klaar voor de wederkomst van Christus? Zou je Hem kunnen ontmoeten? Waarom wel/niet?
  1. Als je niet klaar bent: wat moet je doen zodat het anders wordt?
  2. Als je mag zeggen dat je het wonder van een nieuwe geboorte uit God kent: verlang je naar de wederkomt? Zoals in Openbaring 22:20 staat: Ja, kom, Heere Jezus!
 4. In de preek komt aan de orde dat als je de Heere gaat zoeken en breekt met de zonde dat er dan vaak veel negatieve reacties zullen komen. Grote kans dat je oude vrienden of zelfs familie zeggen dat je overdreven doet of je zelfs bespotten. Herken je dit? Hoe moet je hiermee omgaan? Zie bijv. Mattheüs 10:32-39, Johannes 15:18-21 en 16:33.
 5. In de preek wordt gewaarschuwd om jezelf niet teveel in beslag te laten nemen door de dingen van deze tijd. Welke dingen van deze tijd zijn voor jou gevaarlijk? (Wat voor dingen kosten veel tijd?)
 6. Wat zou je praktisch kunnen doen om meer gericht te zijn op de wederkomst?

Vragen voor ouderen

 1. Het eerste punt is dat de zichtbare kerk altijd bestaan heeft uit bekeerden en onbekeerden. Dit zal ook altijd zo zijn tot de wederkomst. Waaruit blijkt dat in de gelijkenis?
 2. In de preek komt in het eerste punt aan de orde dat een predikant een duidelijke scheidslijn moet trekken tussen bekeerden en onbekeerden.
  1. Kunt u dit Bijbels onderbouwen?
  2. Hoe moeten we de aanspraken in de Nieuwtestamentische brieven in dit licht zien? Zie bijv. Rom. 1:6-8 en 1 Kor. 1:2-9.
 1. In de preek komt in het tweede punt aan de orde dat de kerk slaapt als het gaat over de wederkomst van Christus.
 1. Klopt dit wel/niet voor de kerk in Nederland of onze gemeente (let op, de gemeente, dat bent uzelf)?
 2. Waaruit blijkt dat?
 1. In het derde punt van de preek wordt gewaarschuwd tegen de gedachte dat er een soort zaterdagavond over de wereld zal komen waarop het voor iedereen duidelijk zal zijn dat de wederkomst snel zal plaatsvinden. Herkent u deze gedachte? Waarom is deze levensgevaarlijk?
 2. In de Bijbel staat daarentegen dat het plotseling zal gebeuren en de mensen verrast zullen worden. Kunt u wat teksten noemen waaruit dit blijkt?
 3. In het vierde punt wordt uitgewerkt dat de wederkomst een geweldige verandering zal zijn voor de gelovigen en de ongelovigen.
 1. Welke veranderingen zullen er komen voor ongelovigen?
 2. Welke veranderingen zullen er komen voor gelovigen?
 1. In de toepassing komt aan de orde dat iedereen gereed moet zijn om Christus te ontmoeten. Is dat niet te hoog gegrepen?
 2. Welke argumenten worden in het laatste punt van de toepassing genoemd om heilig te leven?
 3. Bij welke groep hoort u? Bij de wijze of dwaze maagden? Waarom denkt u dat?
 4. Ziet u uit naar de wederkomst van Christus? Waarom wel/niet?
 5. Onbekeerden worden in de toepassing heel direct aangesproken en uitgenodigd om tot Christus de toevlucht te nemen. Wat deed dit met u?
 6. Bekeerden worden in de toepassing heel direct opgeroepen tot een heilige levenswandel en alles te verwijderen dat een voorbereiding op Christus’ komst in de weg staat. Hoe verloopt deze strijd in uw leven? Welke dingen moet u verwijderen?

Middagdienst

Ps. 16: 1
Gel.bel + 12 art
Ps. 2: 7
Matth. 16: 1-20
Ps. 79: 1, 4
Ps. 15: 1
Ps. 80: 11