Bijbelstudie Sola Scriptura

Doel van de vereniging
De lidmatenvereniging heeft tot doel de bestudering van Gods Woord en de belijdenisgeschriften en de bespreking van principiële levensvragen, getoetst aan Schrift en belijdenis.

Vergadertijd en -plaats
We komen één keer per drie weken op woensdagavond bij elkaar in een zaal van de kerk. We beginnen om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur.

Wijze van vergaderen
We werken aan de hand van een (Bijbel)studieboek. De  voorzit­ter houdt een korte inleiding. Aan de hand van gespreksvragen wordt er in groepjes over het onderwerp doorgesproken. Daarna volgt een plenaire bespreking. Eén keer per jaar nodigen we een spreker uit. De verenigingsavonden worden altijd via Kerkelijk Nieuws be­kend­gemaakt.

Doelgroep
Alle belijdende leden -jongeren en ouderen- zijn welkom op de lidmatenvereni­ging.

Bankrekening
Het nummer van onze rekening bij de Rabobank is NL13RABO0106027611 t.n.v. lidmatenvereniging Sola Scrip­tura.

Bestuur
Voorzitters:

  • H.M. Eckhardt;
  • H. van Groningen.

Secretariaat:

  • Mw. G.W. de Bree-Graveland;
  • Mw. S.C. Harinck-Jacobse.

Penningmeester:

  • P.D. Janse
Bijbelstudievereniging Sola Scriptura Seizoen 2016-2017downloads: 146 | type:  | grootte: 4 kB

Thema's uit de Korinthebrief.

Dit seizoen behandelen we voor het tweede jaar de Korinthebrief. Vorig jaar waren we erg blij met deze vorm van Bijbelstudie omdat je zo én een concreet deel van de Bijbel bestudeert en omdat er in deze brief veel praktische thema's aan de orde komen.
Vragen die ook nu nog vaak leven. Wat opvalt is dat Paulus al deze vragen behandelt vanuit het centrum van de gekruiste en opgestane Zaligmaker.
Dat is richtinggevend. Toen en nu nog. Als uitgangspunt gebruiken we de uitgebreide verklaring van ds. C. den Boer. Deze Bijbelstudies kenmerken zich door hun eenvoud en praktische toepassing. Ze zijn makkelijk leesbaar en toch diepgaand. Ook zijn er veel verwijzingen naar de grondtekst en andere Bijbelgedeelten. De 3 delen van deze Korinthebrief zijn helaas niet meer te verkrijgen. In een samengesteld boekje, wat binnenkort weer in de hal van de kerk zal liggen, staat de site genoemd om deze Bijbelstudies te downloaden. In dit boekje staan ook de vragen en verdere informatie.

De data voor het nieuwe seizoen: D.V. 28 sept., 19 okt., 16 nov., 7 dec., 11 jan., 1 feb., 22 febr., 22 mrt., 12 apr., 3 mei en 17 mei Schrijft ze alvast in je agenda!

Woensdag 12 april willen we hoofdstuk 9.Alle dingen nieuw! met elkaar bespreken. Het schriftgedeelte 1 Korinthe 15, 44-53.downloads: 50 | type:  | grootte: 4 kB
Op één moment zullen alle doden veranderd worden, en van alle nog levenden zal de ziel van het lichaam niet meer scheiden. Ziel en lichaam van alle doden wordt weer samengevoegd. Wat we hebben verzondigd in Adam, wordt door de levendmakende Geest herschapen. Dus niet alleen in dit leven ontvangen Gods kinderen genade en gaven, straks komt zelfs de voltooiing. Volmaaktheid, zoals dit oorspronkelijk in de schepping ook bedoeld is. Iedereen van harte welkom om 19.45!
Woensdag 3 mei zal er een gemeente avond gehouden worden. Thema; 'Leven uit Pasen' Spreker: Ds.M.Klaassen Aanvang 19.45downloads: 50 | type:  | grootte: 4 kB
Gemeenteavond 'Leven uit Pasen' Op 3 mei hoopt ds. M. Klaassen met ons na te denken over de betekenis van Pasen en het leven van een christen in het licht van Pasen. Wat is er concreet veranderd door de opstanding van de Heere Jezus? De spreker deed voor zijn promotieonderzoek onderzoek naar de betekenis van Pasen in de brieven van Paulus voor de rechtvaardiging van de gelovige. Maar Pasen heeft ook te maken met levensvernieuwing en hoop. Zo wordt duidelijk dat het werk van Christus niet stopt bij Goede Vrijdag. Iedereen van harte welkom! Aanvang 19.45.