Wat geloven wij?

Uitgangspunt
De Gereformeerde Gemeente is een christelijke gemeente, die uitgaat van wat God tot ons zegt in de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is.

Een goed begin
Wij geloven dat God de hemel en de aarde – en dus ook de mensen - goed geschapen heeft. Het doel van de schepping is de verheerlijking van God. Aanvankelijk leefde alles in harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling én de mens met God (Genesis 1-2). 

Ongehoorzaamheid
Doordat de eerste mensen ongehoorzaam waren, hebben zij de toorn van God opgewekt. De zonde is in de wereld gekomen, wat de oorsprong is van de dood en alle ellende. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf. 

Onverdiende liefde
In de Bijbel lezen we: Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1Joh 4:9). Omdat Jezus Christus – de eniggeboren Zoon van God – op aarde is gekomen en de straf op de zonde heeft gedragen, is er een weg terug naar God, om weer in harmonie met Hem te leven. God belooft aan een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus, de vergeving van de zonden en een eeuwig leven.
Zoals gezegd, zijn wij echter geneigd om het kwade te doen. Als het aan onszelf ligt, willen we liever in de zonde doorleven dan gered worden. Het is dan ook nodig, dat wij aan de verzoening met God behoefte krijgen en Jezus’ betaling door het geloof aanvaarden. Dit gebeurt in de zogenoemde wedergeboorte. God de Heilige Geest schept dan in Zijn kinderen een nieuw geestelijk leven.

Een dringende oproep
Vindt u dit geen belangrijke boodschap? Het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan.  U wordt opgeroepen zich te bekeren, uw zonden te erkennen voor God en Hem om vergeving te vragen. De vergeving van onze zonden is een reden tot grote dankbaarheid, waarvoor de Heere God alleen de eer krijgt.