Alle berichten voor het pastoraat dienen aan de wijkouderling en/of de scriba te worden doorgegeven. Dus mededelingen over geboorte, huwelijk, overlijden, opname in of ontslag uit het ziekenhuis, langdurige ziekte thuis, huwelijksjubilea moeten aan hen worden gemeld.

 

Bezoeken

Het is het streven van de kerkenraad om elk anderhalf jaar bij alle (doop)leden huisbezoek af te leggen. Als regel komen een ouderling en een diaken op bezoek. De huisbezoeken zijn in principe gekoppeld aan de wijkindeling. Op dit moment wordt daar echter van afgeweken. Belijdende leden die thuis wonen, kunnen apart huisbezoek krijgen. Bij het maken van de huisbezoekafspraak kunnen zij aangeven of zij daar prijs op stellen. De wijkouderling legt zieken(huis)bezoeken, kraambezoeken en pastorale bezoeken af. Wie in de gemeente komt wonen, ontvangt na korte tijd een welkomstbezoek van de de wijkouderling.

 

Verloving/ondertrouw
Degenen die zich verloven of in ondertrouw gaan, krijgen van de kerkenraad het boek ‘Waar liefde woont’ over ons huwelijksformulier, geschreven door ds. G.J. van Aalst. Zij kunnen bij het versturen van een kaart aan de dominee of scriba aangeven of zij dit boek al hebben.
Huwelijksbevestiging
Aanstaande bruidsparen dienen bij het vaststellen van hun trouwdatum eerst de scriba en de koster te raadplegen of deze datum schikt. De regel is dat de huwelijksbevestiging wordt geleid door de consulent. Van deze regel kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Er dienen trouwkaarten verstuurd te worden aan de consulent, koster, scriba en wijkouderling.
 
Rouwdienst en begrafenis
U stelt de wijkouderling en de scriba op de hoogte. Er wordt direct een afspraak gemaakt voor het eerste pastorale bezoek. De begrafenisondernemer bepaalt in overleg met de consulent en de koster de dag en het tijdstip van de begrafenis. De wijkouderling regelt het dagelijks rouwbezoek door de kerkenraad aan huis.

In de rouwdienst gaat het om het hart van de zaak, namelijk de verkondiging van het Evangelie. Deze samenkomst valt wat betreft de woorden van de predikant onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de kerkenraad wenst dat deze wordt gehouden in het karakter en de stijl van de zondagse kerkdienst van onze gemeente (o.a. geen bloemen). Eventuele toespraken dienen na de Woordverkondiging plaats te vinden. Uitzending van de dienst middels de kerktelefoon/audioserver dient met de scriba geregeld te worden. Bij het open graf zal opnieuw de Schrift centraal staan. De dominee houdt een korte toespraak naar aanleiding van een Schriftgedeelte. Dit deel valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarna kan door of namens de familie een dankwoord gesproken worden.

Bij de begrafenisplechtigheid wordt in de kerk met familie, genodigden en belangstellenden door de wijkouderling afgesloten met Schriftlezing en gebed.

 

Voorbede/dankzegging
Gewoonlijk wordt in de zondagmorgendienst voorbede gedaan bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden binnen de naaste familie. Dankzegging wordt gedaan bij ontslag uit ziekenhuis, geboorte, adoptie en (vanaf 25-jarige) huwelijksjubilea. Hiernaast kan het voorkomen, dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen waarvoor voorbede of dankzegging gewenst is. Voor al deze zaken geldt dat ze gemeld dienen te worden bij de scriba en/of de wijkouderling.