Alle berichten voor het pastoraat dienen aan de predikant, de wijkouderling en/of de scriba (tel. 344407/ 06-28320722) te worden doorgegeven. Dus mededelingen over geboorte, huwelijk, overlijden, opname in of ontslag uit het ziekenhuis, langdurige ziekte thuis, huwelijksjubilea moeten aan hen worden gemeld.

Bezoeken

Het is het streven van de kerkenraad om elk anderhalf jaar bij alle (doop)leden huisbezoek af te leggen. Als regel komen een ouderling en een diaken op bezoek. Belijdende leden die thuis wonen, kunnen apart huisbezoek krijgen.
De predikant en de wijkouderlingen leggen daarnaast andere pastorale bezoeken af. Wie in de gemeente komt wonen, ontvangt na korte tijd een welkomstbezoek van de wijkouderling.

Huwelijk
Degenen die zich verloven of in ondertrouw gaan, krijgen van de kerkenraad het boek ‘Waar liefde woont’ over ons huwelijksformulier, geschreven door ds. G.J. van Aalst. Je kunt bij het versturen van een kaart aan de dominee of scriba  aangeven of je dit boek al hebt.
Aanstaande bruidsparen dienen bij het vaststellen van hun trouwdatum eerst de dominee, de scriba en de koster te raadplegen of deze datum schikt. De regel is dat de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de gemeente van de bruid.
Wanneer het huwelijk wordt bevestigd in onze gemeente, wordt de dienst geleid door de predikant. Van deze regel kan in bijzondere gevallen afgeweken worden (bijv. als er een predikant is in de gemeente van een van beide).
Zo spoedig mogelijk nadat de huwelijksdatum is vastgesteld, volgt een huwelijksgesprek met de predikant. In dit gesprek komt de Bijbelse betekenis van het huwelijk aan de orde. Ook worden praktische zaken met betrekking tot de  huwelijksdienst doorgenomen. De huwelijksdienst wordt samen met de predikant voorbereid. De kerkenraad stelt er prijs op dat stellen die gaan trouwen, deelnemen aan de huwelijkstoerusting die door de kerkenraad wordt georganiseerd. Wanneer er in het jaar voorafgaande aan het huwelijk geen gelegenheid voor is, kan de huwelijkstoerusting ook in de eerste jaren daarna gevolgd worden.
Er dienen trouwkaarten verstuurd te worden aan: predikant, koster en scriba. Het huwelijk wordt dan aangekondigd in Kerkelijk Nieuws en op de derde en eerste zondag voorafgaande aan de huwelijksdienst in de gemeente afgelezen.
Dat geldt ook wanneer de huwelijksdienst in een andere gemeente wordt gehouden. Wanneer de huwelijksdienst in een ander kerkverband plaatsvindt, wordt het huwelijk eenmaal op de zondag daaraan voorafgaand bij de mededelingen afgelezen.

Rouwdienst en begrafenis

U stelt de predikant, wijkouderling en de scriba op de hoogte. Er wordt direct een afspraak gemaakt voor het eerste pastorale bezoek. De begrafenisondernemer bepaalt in overleg met de dominee en de koster de dag en het tijdstip van de begrafenis. De wijkouderling regelt het dagelijks rouwbezoek door de kerkenraad aan huis.
In de rouwdienst gaat het om het hart van de zaak, namelijk de verkondiging van het Evangelie. Deze samenkomst valt wat betreft de woorden van de predikant onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de kerkenraad wenst dat deze wordt gehouden in het karakter en de stijl van de zondagse kerkdienst van onze gemeente (o.a. geen bloemen). Eventuele toespraken dienen in overleg met de predikant voor of na de Woordverkondiging plaats te vinden. Uitzending van de dienst middels kerkdienstgemist.nl dient met de scriba geregeld te worden.
Bij het open graf zal opnieuw de Schrift centraal staan. De dominee houdt een korte toespraak naar aanleiding van een Schriftgedeelte. Dit deel valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarna kan door of namens de familie een
dankwoord gesproken worden.
De begrafenisplechtigheid wordt in de kerk met familie, genodigden en belangstellenden door de wijkouderling afgesloten met Schriftlezing en gebed.

 

Voorbede/ dankzegging
Gewoonlijk wordt in de zondagmorgendienst voorbede gedaan bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden binnen de naaste familie. Dankzegging wordt gedaan bij ontslag uit ziekenhuis, geboorte, adoptie en (vanaf 25-jarige) huwelijksjubilea. Hiernaast kan het voorkomen, dat er zich bijzondere omstandigheden voordoen waarvoor voorbede of dankzegging gewenst is. Voor al deze zaken geldt, dat het gemeld dient te worden bij de scriba en/of de wijkouderling.