Hugo en Maryse Nieuwenhuijse en hun kinderen Hadassah, Abigaïl en Gabriël zijn samen met OMF (Overseas Missionary Fellowship) in voorbereiding voor een uitzending naar het zendingsveld in Oost-Azië.

De Heere God heeft het verlangen op het hart van Hugo en Maryse gebonden en hen geroepen om het bevrijdende Evangelie te brengen naar de onbereikte mensen in Oost-Azië. Daar leven honderden miljoenen mensen die nog nooit van Jezus Christus, onze Redder en Zaligmaker, gehoord hebben. Ze hebben geen hoop en geen toekomst. Ze leven in duisternis, zonder het licht, de hoop en de vrede van de hemelse Vader. Het is het verlangen van hun hart om hen te bereiken met de boodschap van Gods liefde en genade. En dat God hun levens verandert, zodat ze samen Hem kunnen aanbidden.

Als thuisfrontteam staan we om hen heen met dezelfde missie en zorgen voor de praktische, sociale en pastorale ondersteuning.

Wij leven vanuit het vertrouwen dan onze hemelse Vader voorziet in alles en vanuit het geloof dat God krachtig werkt op het gebed. Hugo en Maryse hebben uw gebed nodig. Wilt u hen een vaste plaats geven in uw gebedstijd? Ook kunt u zich opgeven voor de gebedsapp waarin gedetailleerde informatie met u wordt gedeeld via gebed@hoopvoorazie.nl.

Het gezin is ook afhankelijk van giften. Wilt u financieel steunen? Maak een (structurele) gift over via: NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. Stichting OMF International-NL o.v.v. Hoop voor Azië en L13013A. Hartelijk dank!

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: hoopvoorazie.nl

Openbaring 7:9: Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam.